Hieronder vind je alle informatie met betrekking tot het volgen van danslessen bij Living Water Dance Centre

 

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen,
overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Living Water
dance centre, gevestigd op Poortland 66, 1046BD te Amsterdam. KVK nummer: 78395054.

KVK:  78395054

IBAN: NL12 KNAB 0403 8636 51

 

Artikel 2. Inschrijven
2.1. Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte
te stellen van de soort cursus, lesdag, lestijden, datum van inschrijving en het
lesgeld. De datum van binnenkomst van de inschrijving is bepalend voor de
afhandeling. De abonnementsduur is altijd geldend voor een heel seizoen
(september tot juni daaropvolgend). Bij een volgende inschrijving betaalt u niet
opnieuw het inschrijfgeld. Tussentijds inschrijven is uiteraard mogelijk. Het
abonnement geldt dan vanaf de ingangsdatum tot het einde van het betreffende
seizoen;
2.2. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden en middels het invullen
van alle gegevens op het inschrijfformulier wordt u voor een bepaalde periode
leerling van Living Water dance centre en gaat u akkoord met ons privacybeleid;
2.3. Uw inschrijving is strikt persoonlijk;
2.4. Inschrijving kan alleen schriftelijk geschieden middels het inschrijfformulier;
2.5. Living Water dance centre heeft het recht om diegene die zich schuldig maakt
aan wangedrag, de huisregels niet naleeft of de naam van de dansschool in
diskrediet brengt de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere
verstaan; extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief
taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en/of omgeving. Leden
dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden van de
dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
Living Water dance centre behoudt zich het recht toe bij overtreding van
het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig
recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden;
2.6. Het kan voorkomen dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment
dat u zich inschrijft. Living Water dance centre zal u hierover zo spoedig mogelijk
informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving
uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie
kunt annuleren;
2.7. Living Water dance centre mag de cursus annuleren en cursusdagen of -tijden
wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of
langdurige ziekte. In geval van annulering door Living Water dance centre voor
aanvang van de cursus wordt het lesgeld stopgezet. Als annulering door Living
Water dance centre tijdens de cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling
van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal maanden dat er geen lessen
genoten zijn;
2.8. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s)
niet zelfstandig bij Living Water dance centre inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die
de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk
voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.


Artikel 3. Lesgeld en betalingsvoorwaarden

3.1. Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekend;
3.2. De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s;
3.3. De directie bepaalt periodiek de hoogte van het lesgeld voor de cursussen,
activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht
ontlenen aan in het verleden betaalde prijzen;
3.4. U kunt nimmer rechten ontlenen, voor- of achteraf, aan eventuele (kortings-
)acties of speciale aanbiedingen uit het verleden;
3.5. Met uw inschrijving verplicht u zich het volledige lesgeld behorend bij de
gekozen cursus of activiteit te betalen;
3.6. U heeft bij een aantal cursussen de keuze uit betaling in één termijn of betaling
per maand. Voor onder meer de zogenoemde korte cursussen geldt geen
mogelijkheid van betaling in meerdere termijnen;
3.7. Als u het lesgeld in één termijn betaalt, kan het totale bedrag contant op de
eerste les van de cursus betaald worden of het bedrag moet overgemaakt zijn op de
bankrekening van Living Water dance centre;
3.8. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande
bedrag direct opeisbaar. Tevens kan de toegang tot Living Water dance centre voor
een bepaalde periode worden ontzegd. Indien Living Water dance centre een niet
betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening
van de in gebreke zijnde contractant;
3.9. Als Living Water dance centre kosten moet maken voor het uitvoeren van extra
administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten aan u worden
doorberekend;
3.10. De wijze van betaling tussen Living Water dance centre en de contractant
nader geschiedt per factuur via het boekhoudgramma MoneyMonk.
3.11. Bij overmachtssituatie ’s zoals een terroristische aanslag, pandemie,
natuurrampen en landelijke crisissen. Wordt het lesgeld niet terug vergoed, dus geen
restitutie van het lesgeld mogelijk.


Artikel 4. Afmelding
4.1. Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te
volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie te melden.
Het ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld
en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld;
4.2. Lessen kunnen altijd binnen uiterlijk 14 dagen worden ingehaald, indien deze
dubbel worden aangeboden in het wekelijkse lesrooster. Kunt u de les niet binnen 14
dagen inhalen, dan vervalt het recht op de inhaal les. De les kan dus niet
worden doorgeschoven naar een volgende periode. Bij geen schriftelijke of
telefonische afmelding vervalt automatisch het recht op een inhaal les;
4.3. Een uitzonderingen hierop is het tijdelijk opschorten vanwege langdurige
afwezigheid door blessure of ongeval. Dit dient schriftelijk ingediend te worden op
vertoon van een medische verklaring. Dit geldt voor alle abonnementen;
4.4. Er vindt in geen geval restitutie van de contributie plaats. Dus ook niet bij
verhuizing, uiteengaan van partners, privé- of werkomstandigheden.
4.5. Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit
niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en doorgeschoven. U wordt hierover via
een mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld.

 

Artikel 5. Beëindiging inschrijving
5.1. Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les,
waarvoor u zich heeft ingeschreven;
5.2. U kunt daarna opnieuw de keuze maken u in te schrijven voor een cursus;
5.3. Uw inschrijving wordt niet automatisch verlengd, ook niet als u daartoe een
mondeling verzoek heeft gedaan;
5.4. De directie behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de
onderstaande gevallen: zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene
voorwaarden en/of huisregels van Living Water dance centre ernstig
en/of herhaaldelijk schendt; zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt
tegenover andere leerlingen en/of medewerkers van Living Water dance centre;
zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de
eigendommen van Living Water dance centre, medewerkers of leerlingen; met een
schriftelijke waarschuwing vooraf indien u het lesgeld niet binnen 30 dagen na het
moment van de betalingstermijn heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier
niet mee. Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van het lesgeld.


Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Living Water dance centre is niet aansprakelijk voor schade, vermissing en/of
diefstal van persoonlijke eigendommen in en om Living Water dance centre;
6.2. U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of
activiteit;
6.3. Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap
beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus;
6.4. Living Water dance centre is in geen geval verantwoordelijk voor schade,
persoonlijk letsel en/of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar
dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten;
6.5. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u Living Water
dance centre, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade
die de betreffende contractant heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in
Living Water dance centre ten gevolge van uw handelen of nalaten;
6.6. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene
verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.


Artikel 7. Huisregels
7.1. Algemeen er gelden bij Living Water dance centre huisregels, waaraan u zich te
allen tijde dient te houden. Living Water dance centre heeft het recht zonder opgaaf
van redenen personen de toegang tot Living Water dance centre te weigeren. Alle
leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in
Living Water dance centre te houden aan de huisregels van Living Water dance
centre, evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of de
medewerkers op te volgen.
U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast
te veroorzaken. Bij het plegen van misdrijven wordt u direct overgedragen aan de
politie. Bij niet naleving van onze huisregels wordt u uit Living Water dance
centre verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot Living Water dance centre
ontzegd worden. Bij huisvredebreuk wordt de politie ingeschakeld;

7.2. Binnen de danscentrum is iedereen welkom ongeacht geloof of achtergrond

7.3. Introducés. Het is niet toegestaan introducés mee te nemen naar uw cursus of
één van de andere cursussen zonder toestemming van de directie; Er zijn in principe
periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés van harte welkom zijn. U wordt
hierover tijdens de cursus op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf
verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en dient hen te informeren over
de aanwezigheid van huisregels. De directie behoudt zich het recht om
zelf introducés en/of gasten op een cursus uit te nodigen;
7.4. Kleding, schoenen en hygiëne Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich
gemakkelijk en veilig kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normale
fatsoenwaarden. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen; U kunt uw
schoenen bij binnenkomst in de lounge omwisselen voor droge en
schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan om uw schoenen in de zaal om te
wisselen. Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw
medeleerlingen. Draag altijd schone(sport)kleding en gebruik een deodorant.
Gevonden voorwerpen dient u bij de directie in te leveren.
7.5. Mobiele telefoon. U dient uw mobiele telefoon tijdens de lessen uit te zetten. Als
u vanwege uw werk- of privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient
u dit voor aanvang van de les aan de leraar kenbaar te maken.
7.6. Tijdens de danslessen is het consumeren van voedsel, kauwgum, pinda’s etc. op
de dansvloer in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan.
7.7. Het is verboden om: Diefstal of vernielingen te plegen. Geweld te gebruiken of
met geweld te dreigen. Discriminerende opmerkingen te maken. Beledigingen te
uiten. Drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen. Het is
verplicht medewerking te verlenen aan controles op drugs.
7.8. Roken. Er geldt in het gehele danscentrum een rookverbod.
7.9. Foto- en filmopnamen. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin
van het woord in en op het terrein van Living Water dance centre is uitsluitend
toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf
van redenen per direct worden ingetrokken. U geeft de directie toestemming om
fotografische en andersoortige opnamen van groepen, leerlingen of bezoekers te
(laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt
ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd
wenst te worden.
7.10. De toegang kan geweigerd worden: als u aangeschoten, dronken of anderszins
“onder invloed” bent; De toegang eerder is ontzegd; Niet voldoet aan
kledingvoorschriften.


Artikel 8. Toepassing
8.1. Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden
overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de directie;
8.2 De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade

als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene
voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;
8.3. De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op
“eigen gebruik”. Het is de cursisten ten strengste verboden om het geleerde tijdens
en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.
Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen
van een boete van minimaal € 450,00 per overtreding aan Living Water dance
centre, onverlet een verdere schadeclaim van Living Water dance centre of derden
op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
8.4. De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of
huisregels te wijzigen en/of aan te vullen.
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene
voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;
8.5. Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet
de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;
8.6. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

KVK 78395054